نرم افزار مدیریت

ابرو گوندش تنها عروس ترک ایرانی ها نیست

روزنامه قانون طی گزارشی با عنوان «رسوایی د ر استانبول، متهم د ر تهران»، به برخی ابعاد بزرگ ترین پرونده فساد مالی در ترکیه اشاره کرده است.

«اِبرو گوند ش، خوانند ه معروف ترکیه ای با یک جوان ایرانی ازد واج کرد . این خبر د ر ابتد ا شایعه قلمد اد شد اما پس از مد تی و با حضور این خوانند ه د ر ایران، شایعه به یک خبر واقعی تبد یل شد . آن جوان ایرانی که 10 سال از همسرش کوچک تر بود ، علیرضا ضراب نام داشت.

خبر د ر ابتد ا از عشق ماجراجویانه این زن به جوانی حکایت می کرد که می توانست به شهرت بیشتر این خوانند ه منتهی شود . آن زمان کسی تصور نمی کرد که این ازد واج به بزرگ ترین پروند ه فساد اقتصاد ی د ر ترکیه ربط پید ا کند و به ایجاد هزاران سوال ایرانیان د امن بزند . خبر بسیار تکان د هند ه است. همسر ایرانی اِبرو گوند ش به اتهام پولشویی و پرد اخت رشوه به مقامات ترکیه برای جابه جا کرد ن پول و طلا به شرکت سورینت کیش د ر ایران بازد اشت شد ه است. بیش از 60 مسئول ترکیه ای د ر این پروند ه متهم و بازد اشت شد ه اند .

اکنون و با مشخص شد ن ابعاد کوچکی از این پروند ه، می توان نتیجه گرفت که آن ازد واج یک ماجرای عشقی و حتی یک موضوع سرگرم کنند ه نبود ه است. ازد واج پرماجرای خوانند ه مشهور ترکیه ای با جوان ثروتمند ایرانی، معامله ای سیاسی و اقتصاد ی با هد ف پولشویی یا به قولی برای د ور زد ن تحریم های ایران بود ه است.

علیرضا ضراب کیست؟

ضراب، تاجری سرشناس از یک خانواد ه ثروتمند ایرانی است که د ر ترکیه زند گی می کند و از آنجا که با اِبرو گوند ش، خوانند ه سرشناس ترک ازد واج کرد ه است، د ر افکار عمومی این کشور شناخته شد ه است. رضا ضراب متولد 1362 د ر تبریز است و حاصل این ازد واج نوزاد د ختری به نام «آلارا» است. به نوشته حریت، ضراب د ر سال 2012 و د ر جریان توقیف یک محموله طلا که قرار بود برای شرکت سورینت متعلق به بابک زنجانی به ایران منتقل شود ، از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می شود رقابت های د اخلی سیاسی د ر ترکیه د ر تحولات د و روز گذشته این کشور موثر بود ه است. پروند ه ای که د اد ستانی جرایم مالی ترکیه تشکیل د اد ه است، سه بخش د ارد که بخش اصلی آن به ضراب مربوط است. به نوشته حریت، او علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرد اخت رشوه به نزد یکان اعضای د ولت برای تسهیل سرمایه گذاری و تسریع د ریافت تابعیت ترکیه برای خود و نزد یکانش متهم است.

خانواد ه ضراب، اصالتا تبریزی هستند و علاوه بر طلا، د ر حوزه بورس و آهن هم فعالیت می کنند . کارخانه فولاد «تیکمه د اش» د ر تبریز و کشتی سازی «رویال» د ر استانبول از د یگر د ارایی های این خانواد ه اعلام شد ه است. آنان د ر زمان جنگ ایران و عراق راهی د وبی شد ند و فعالیت های تجاری و صرافی خویش را د ر این شهر آغاز کرد ند . با وجود این، علیرضا پسر جوان خانواد ه، بیشتر زند گی حرفه ای خود ش را د ر ترکیه و آذربایجان گذراند ه است.

روزنامه «ملیت» ترکیه گزارش د اد که د ر حیاط ویلای ضراب د ر استانبول، د و چمد ان بزرگ پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصه های بزرگ وزارتخانه ها و نهاد های اقتصاد ی د ولتی کشف شد . برخی فعالان اقتصاد ی ایرانی ساکن د وبی، خانواد ه ضراب را متهم کرد ه اند که عامل ورشکستگی برخی صرافی های ایرانی فعال د ر این شهر بود ه اند . این شایعه ها سبب شد که زند گی حرفه ای ضراب به شد ت پرحاشیه باشد .

بزرگ ترین فساد مالی تاریخ ترکیه!

د ر پروند ه گشود ه شد ه علیه برخی فعالان اقتصاد ی، تاجران سرشناس ترکیه و فرزند ان سه وزیر د ولت ارد وغان، اتهاماتی چون پرد اخت رشوه، تبانی د ر مناقصه ها و تشکیل شبکه فساد مالی به چشم می خورد . به نظر می رسد ضراب از راه بانک «خلق» ترکیه به آنان رشوه د اد ه است. این بانک پیش از این به د لیل نقض تحریم ها و ارسال طلا به ایران د ر مقابل د ریافت نفت، تحت نظر قرار د اشت.

اتهام د یگر ضراب این است که با تاسیس 11 شرکت صوری، عملیات پولشویی گسترد ه ای را به مقصد ایران مد یریت و هد ایت کرد ه است. پروند ه د یگر وی، مربوط به هواپیمایی است که سال گذشته د ر فرود گاه آتاتورک به زمین نشست و از د اخل آن یک و نیم تن طلا از کشور غنا به مقصد د وبی کشف شد .

به نوشته خبرگزاری د ولتی آذربایجان، د رد سرهای ضراب از د سامبر سال2011 آغاز شد ؛ د و محموله پول نقد به ارزش 5/ 14 میلیون د لار و 4 میلیون یورو کشف و سه شهروند آذربایجانی و یک ایرانی د ر فرود گاه «وِنوکوُوا» د ر مسکو د ستگیر شد ند . پلیس ترکیه، مالک و 14 کارمند یک صرافی بزرگ د ر استانبول را د ستگیر کرد . این صرافی برای این افراد 37 بار حواله هایی به ارزش 40 میلیون د لار و 10 میلیون یورو از ترکیه به روسیه منتقل کرد ه بود . پلیس د ریافت که این مبلغ متعلق به سه شهروند جمهوری آذربایجان و مبد ا این پول ها از د وبی به ترکیه بود ه است. د ر اد امه بازجویی ها و تحقیقات پلیس ترکیه، مشخص شد که د ر فاصله سال های 2009 تا 2012، سه شرکت صوری د ر ترکیه از سوی یکی از این سه شهروند آذربایجانی به ثبت رسید ه و تمامی این شرکت ها را رضا ضراب مد یریت کرد ه است. به نوشته روزنامه زمان ترکیه، مجموع اتهامات مالی مطرح شد ه د رباره ضراب به 87 میلیارد یورو می رسد .

بر اساس این گزارش، این مبلغ د ر طول چهار سال جابه جا شد ه و 40 د رصد آن متعلق به د ولت ایران بود ه و ضراب موفق شد ه با همکاری بانک ملی ایران، نقل و انتقالات گسترد ه مالی د ر کشورهای مختلف انجام د هد ؛ نقل و انتقالاتی که عمد تا برای د ور زد ن تحریم ها از آن استفاد ه شد ه است. پلیس استانبول طی عملیاتی جنجال برانگیز که از د ولت ترکیه مخفی نگه د اشته شد ه بود ، ۵۲ نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازد اشت کرد ؛ عملیاتی که با واکنش منفی شد ید رجب طیب ارد وغان، نخست وزیر این کشور مواجه شد و تاکنون ۲۹ مامور بلند پایه اد اره پلیس ترکیه، از جمله حسین چاپکین رئیس پلیس استانبول از کار خود برکنار شد ند .

ارد وغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش د ر جریان آنچه که مطبوعات ترکیه بزرگ ترین فساد مالی تاریخ کشور عنوان می کنند ، بود ه، اما موضوع را از د ولت پنهان نگه د اشته، به شد ت خشمگین است.

د ر میان بازد اشت شد گان پسران سه وزیر ترک، همچنین مصطفی د میر شهرد ار منطقه فاتح استانبول و عضو حزب حاکم عد الت و توسعه به همراه سلیمان ارسلان، رئیس بانک د ولتی هالک بانک نیز به چشم می خورد .

ضراب برای پرد اخت رشوه متهم است اما با یک هد ف متفاوت. گفته می شود ضراب موفق شد ه د ر طول یک سال گذشته، 10 میلیارد د لار را به صورت پول و طلا به ایران منتقل کند و برای انجام این کار، د ه ها میلیون د لار رشوه پرد اخت کرد ه است. این د ر حالی است که نام این تاجر ایرانی د ر فهرست هیچ یک از تحریم های اعمال شد ه علیه ایران د ید ه نمی شود .

ِاِبرو تنها عروس ترکیه ای ایرانی ها نیست

بر اساس برخی شنید ه ها، اِبرو گوند ش سال 89 به ایران سفر کرد و مهمان خواهر همسرش د ر کرج شد . اما روایت د یگری می گوید اِبرو د ر خانه ای اسکان گزید که برای او د ر منطقه عظیمیه کرج خرید اری شد ه بود . برخی رسانه های اصولگرا د ر حاشیه این سفر نوشته بود ند او د ر کرج د ر مراسم افطاری به میزبانی اسفند یار رحیم مشایی، یار غار محمود احمد ی نژاد شرکت کرد ه است؛ خبری که به سرعت تکذیب شد .

ابرو گوند ش تنها عروس ترک سال های اخیر ایرانی ها نیست. معصومه، عروس پروین احمد ی نژاد هم د یگر د ختر ترک است که در سال 2008 با خواهرزاد ه رئیس جمهور سابق ایران آشنا شد . او بر خلاف ابرو، از خانواد ه ای مذهبی است. د یگر زن مشهور ترک این سال ها که نامش د ر رسانه ها شنید ه شد «زینب اوزال» د ختر «تورگوت اوزال» رئیس جمهور پیشین ترکیه است که بر اساس گزارش های منتشرشد ه، قصد سرمایه گذاری 400 میلیون د لاری د ر بازار مسکن تهران را د اشت. از ابعاد پروژه های «زینب» تاکنون خبری منتشر نشد ه است. د استان زند گی «معصومه» هم کماکان خصوصی باقی ماند ه است. آیا پشت پرد ه زند گی این د و د ختر ترک نیز با ماجراهای عجیب و غریب و پرحاشیه تجاری و سیاسی چون زند گی «ابرو گوند ش» همراه است؟

اکنون خبری رسمی از میزان نقش ابرو د ر این پروند ه د ر میان نیست اما نمی توان او را ناد ید ه گرفت. این احتمال وجود د ارد که وی هم طی روزهای آتی د ر رابطه با این پروند ه بازد اشت شود .

زنجانی همه جا!

بر اساس برخی اطلاعات، بابک زنجانی سرمایه د ار مورد حمایت محمود احمد ی نژاد طرف مالی رضا ضراب بود ه است که د ر ترکیه بازد اشت شد . سال گذشته د ر ترکیه عکس هایی از یک هواپیما منتشر شد که مربوط به انتقال چمد ان های طلا از ایران به این کشور از سوی بابک زنجانی بود . اکنون روزنامه حریت ترکیه مد عی شد ه که این طلاها متعلق به رضا ضراب بود و با پرد اخت یک و نیم میلیون د لار به سیاسیون ترکیه و با جعل سند آزاد شد ه است. ﻗﺎﭼﺎﻕ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﻦ ﻃﻼ ﺍﺯ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻭ ﺩ ﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻩ است.

د ر یکی از پروند ه هایی که اخیرا روزنامه حریت ترکیه د ر مورد آن نوشته است، رضا ضراب به هولد ینگی به نام سورینت د ر ایران ارتباط د اد ه شد ه است؛ فرد ی که روزنامه حریت او را ثروتمند ترین فرد ایران می خواند . این روزها رسانه ها اخبار مربوط به زنجانی را با حساسیت بالایی د نبال می کنند . این د ر حالی است که نهاد های د ولتی ایران نیز د رباره نوع و تعد اد قرارد اد های وی با د ولت سابق یا میزان بد هی های این شخص به وزارتخانه ها و سازمان های ایرانی اخبار متفاوتی ارائه می کنند .

ارتباطات عجیب پروند ه های مفاسد اقتصاد ی

چند ی پیش پروند ه پولشویی د ر اهواز مطرح شد ه بود که د ر آن علی عیاشی چند صد میلیون تومان از مرد م خوزستان چپاول کرد ه و به کشور یونان گریخته و پناهند ه شد ه بود . با توجه به اینکه خانواد ه ضراب د ر ایران، آذربایجان و ترکیه به کار صرافی اشتغال د اشتند ، شایعاتی وجود د ارد که بخشی از این پول از سوی خانواد ه ضراب جابه جا می شد ه است. از سویی د ر سال 1389 پروند ه ای با نام بزرگ ترین فساد اقتصاد ی ایران د ر افکار عمومی مطرح شد که د ر نهایت به حکم اعد ام و زند ان های طویل المد ت منجر شد . کل رقم آن پروند ه 3000 میلیارد تومان اعلام شد ؛ مبلغی که د ر برابر موارد ی که این روزها د ر حول و حوش بابک زنجانی اعلام می شود ، پول خرد محسوب می شود .

زمانی اگر پروند ه فساد ی مانند شهرام جزایری و مه آفرید امیرخسروی مطرح می شد ، همگان متعجب می شد ند . همچنان که د ر د هه های گذشته د ر هر د ولتی، حد اکثر با یک مورد فساد اقتصاد ی که ارتباط تنگاتنگی هم با د ولت ند اشت، مواجه می شد یم. اما د ر 4 سال گذشته به د لیل نوع مد یریت و شرایط اقتصاد ی و سیاسی حاکم بر کشور، شاهد انتشار اخبار فساد های اقتصاد ی بود ه ایم که باور آن برای افکار عمومی بسیار د شوار است زیرا ارقامی د ر این پروند ه ها اعلام می شود که محاسبه اش د ر مخیله بسیاری از ایرانیان نمی گنجد .

د ر میان همه اینها به نظر می رسد سرنخ بسیاری از فساد ها را باید د ر اتفاق ویژه ای یافت که د ر این سال ها رخ د اد و باعث کسب ثروت های نجومی از سوی برخی شد . تحریم، همان اتفاق ویژه است. ایران به واسطه پروند ه هسته ای مورد شد ید ترین و ظالمانه ترین تحریم های بین المللی قرار گرفت اما این تحریم ها تنها برای مرد م عاد ی ایران ظالمانه بود زیرا عد ه اند کی د رست از همین تحریم ها، به چنان جایگاه مالی و اقتصاد ی ای رسید ند که شاید بیل گیتس نیز به آنان رشک می برد .

اکنون و با مروری بر پروند ه های منتشرشد ه، به ویژه فساد اخیر افشاشد ه د ر ترکیه، می توان فهمید که چرا برخی همچنان بر طبل مخالفت با هر نوع توافقی میان ایران و غرب می کوبند . کسب و کار برای کاسبان تحریم از هر چیزی مهم تر است. برای آنان مهم نیست که سانتریفیوژها بچرخد یا نچرخد و سفره مرد م لقمه نانی د اشته باشد یا ند اشته باشد . آنچه برای آنان مهم است، کاسبی میلیارد ی به واسطه عنوان مبهم د ورزد ن تحریم هاست.

بگو از کجا آورد ی؟

بابک زنجانی نماد د ور زد ن تحریم به سود اقتصاد و مرد م ایران است؟ ظاهرا این عنوان صحیح نیست. او به واسطه حمایت های نامرئی و پنهان، مرد م ایران و نظام اقتصاد ی کشور را د ور زد ه است. جوانی که با رانت بانک مرکزی و به اد عای خود ش د ر د وران سربازی روزی 17 میلیون تومان د رآمد د اشته است، از سوی د ولتی که خود را پاک ترین د ولت تاریخ می د انست، به چنان رانت هایی د ست پید ا کرد که د ارایی هایش از بود جه سالانه کشور هم بیشتر شد ه است.

افشای نقش وی د ر پروند ه قطور سعید مرتضوی د ر گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، تنها گوشه هایی از فعالیت های وی است. ثروت بابک زنجانی به حد ی افسانه ای است که نمی توان تخمین د قیقی از آن ارائه کرد . بخشی از اقتصاد نماند ه است که زنجانی به آن ورود نکرد ه باشد . نفت، گند م، طلا، انبوه سازی، سینما و فوتبال گوشه هایی از تفریحات میلیون د لاری زنجانی هستند . اگر انگیزه انتقام گیری محمود احمد ی نژاد از براد ران لاریجانی نبود ، شاید امروز هم کسی بابک را نمی شناخت و د ر خفا، همچنان به کار خود اد امه می د اد .

با وجود همه اینها، یک سوال مهم د یگر باقی است و آن اینکه واقعا چند بابک زنجانی د یگر تحت عناوین مختلف د ر سال های اخیر و از سوی پاک ترین د ولت تاریخ متولد شد ه اند ؟ زنجانی می گوید نخستین ارزی که از بانک مرکزی برای توزیع گرفته است، ۱۷ میلیون د لار بود ه؛ کارمزد ی که بابت توزیع آن د ریافت کرد ه است هم ۱۷ میلیون تومان بود ه است. زنجانی پس از د رگذشت نوربخش تصمیم می گیرد پوست گوسفند به خارج از ایران بفروشد . او آغاز فعالیت های گسترد ه اقتصاد ی خود را این گونه روایت کرد ه است، روایتی که د ر آن حلقه های گمشد ه بسیاری وجود د ارد . هنوز جای این سوال باقی است که چگونه بانک مرکزی به یک سرباز اعتماد می کند و مبالغ هنگفت ارزی د ر اختیار او قرار می د هد ؟ سوالی که این روزها هم مطرح است. پس از مرگ مرحوم نوربخش، رئیس کل وقت بانک مرکزی، این سال ها زنجانی چگونه توانست وارد بازار د لالی نفت شود و د ر غیاب آن مرحوم، چه کسی د ست این جوان را گرفت؟ احتمالا پاسخی که به سوال د وم د اد ه شود ، می تواند پاسخ به سوال اول نیز باشد . علی مروی نمایند ه مجلس می گوید : شکی د ر برخورد اری او از رانت وجود ند ارد . بد ون شک تشکیلات مافیایی د ر کنار زنجانی وجود د اشته است. حمید رضا حسینی فعال اقتصاد ی و براد ر وزیر ارشاد د ولت محمود احمد ی نژاد هم می گوید : گروهی از او حمایت کرد ه و به نفت وارد ش کرد ه اند . او معتقد است که زنجانی «پیشانی یک جریان» است. حسینی تاکید می کند : د یگران روی او سرمایه گذاری کرد ه اند و شاید هم حاضر شوند قربانی اش کنند . او مهره سوخته یک جریان است. اما گویا این مهره سوخته، د ود هایی د ارد که هنوز به مشام مرد م نرسید ه است.

وقتی زنجانی تهد ید می کند !

پس از اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی مجوز برج زنجانی د ر ایران زمین را لغو کرد ، وی با انتشار تصویر یکی از پروژه های چند میلیارد ی اش د ر منطقه ایران زمین د ر صفحه فیس بوک خود ، با لحنی ارعاب گونه علیه مقامات مسئول اعلام کرد که زیر بار هیچ فشاری نمی رود . البته زنجانی د ر این نوشته فیس بوکی اشاره نکرد ه است که چگونه وقتی با استفاد ه از رانت د ولت سابق پروژه به د ست می آورد ، زیر بار کار غیر منطقی می رفت اما امروز که به واسطه تحقیق و تفحص زیر سوال رفته است، زیر بار حرف منطقی نمی رود !

سازمان حمایت از زنجانی فرو ریخت

بابک زنجانی به انتهای خط نزد یک می شود . اتفاقات روزهای اخیر نشان می د هد زنجانی د یگر حامیان سابق را ند ارد زیرا مرد ی که اد عا می کرد رئیس پاک د ست ترین د ولت تاریخ است، رفته است. مرد انی که از وی حمایت می کرد ند هم د یگر رفته اند . لغو مجوز ایران زمین نشان د اد که او د یگر مرد ی د ر حاشیه امنیت نیست. رقم پروند ه ها و د ارایی های زنجانی به حد ی بزرگ است که تحصیل این مقد ار د ارایی به هر روشی، کمی عجیب به نظر می رسد . با توجه به فشار افکار عمومی و بر ملا شد ن روزشمار تخلفات وی، می توان حد س زد که حامیان آقای میلیارد ر جوان، د یگر توانی ند ارند تا برای او هزینه کنند . همه سال هایی که برخی د ائما د ر بوق و کرنا می کرد ند که «ما برای د ور زد ن تحریم ها خون د ل ها خورد ه ایم» زیاد به واقعیت نزد یک نبود . بهتر این است که بگوییم بابک زنجانی و زنجانی های د یگر، د ر این سال ها خون به د ل مرد م کرد ه اند و د ارایی های مرد م را نوش جان.»

گردآوری: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع: خبرگزاری ایسنا

0 پاسخ به “ابرو گوندش تنها عروس ترک ایرانی ها نیست”

  1. مارال گفت:

    بله دیگه پاکترین دولت مون به قول خودش البته چه اعجوبه ای بوده بعضیا شیطون هم درس میدن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

خرید رپورتاژ خرید بک لینک نرم افزار مطب نرم افزار مطب نرم افزار رستوران