خانه » اخبار روز » اجتماعی » قیمت جدید خدمات پزشکی اعلام شد

قیمت جدید خدمات پزشکی اعلام شد

در حالی که قرار بود تعرفه های جدید پزشکی از اول فروردین امسال ابلاغ و اجرایی شود، دولت بعد از گذشت ۵۵ روز از سال ۹۲ تعرفه های جدید خدمات پزشکی و تشخیصی را ابلاغ کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعان، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تایید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند(ه) ماده(38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب- 1389- تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال جاری را تصویب و ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی 53 هزار ریال، پزشکان و دندانپزشکان متخصص 61 هزار ریال، پزشکان فلوشیب 67 هزار و 500 ریال، پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان 75 هزار ریال و پزشکان فوق تخصص روانپزشک 90 هزار ریال تعیین شد.

همچنین بر اساس این مصوبه، سهم پرداختی سازمان های بیمه گر برای ویزیت استادان، دانشیاران و استادیاران هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی (مشروط به ویزیت مستقیم بیمار) بر اساس درجه علمی آنها به ترتیب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن ها از موارد تعیین شده در بند فوق تعیین می شود.

ویزیت متخصص برای استادیار شامل سهم سازمان 118/58 هزار ریال، سهم بیمه شده 450/18 هزار ریال در مجموع 568/76 هزار ریال، ویزیت متخصص برای دانشیار شامل سهم سازمان 423/62 هزار ریال، سهم بیمه شده 450/18 هزار ریال در مجموع 873/80 هزار ریال، ویزیت متخصص برای استاد شامل سهم سازمان 880/68 هزار ریال، سهم بیمه شده 450/18 هزار ریال در مجموع 330/87 هزار ریال خواهد بود.

همچنین ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای استادیار شامل سهم سازمان 875/70 هزار ریال، سهم بیمه شده 500/22 هزار ریال در مجموع 375/93 هزار ریال، ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای دانشیار شامل سهم سازمان 125/76 هزار ریال، سهم بیمه شده 500/22 هزار ریال در مجموع 625/98 هزار ریال و ویزیت فوق تخصص و روانپزشک برای استاد شامل سهم سازمان 84 هزار ریال، سهم بیمه شده 500/22 هزار ریال در مجموع 500/106 هزار ریال تعیین شد.

در بخش فوق تخصص روانپزشکی نیز برای استادیار شامل سهم سازمان 050/85 هزار ریال، سهم بیمه شده 27 هزار ریال در مجموع 050/112 هزار ریال، ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای دانشیار شامل سهم سازمان 350/91 هزار ریال، سهم بیمه شده 27 هزار ریال در مجموع 350/118 هزار ریال و ویزیت فوق تخصص روانپزشکی برای استاد شامل سهم سازمان800/100 هزار ریال، سهم بیمه شده 27 هزار ریال در مجموع 800/127 هزار ریال تعیین شده است.

سهم بیماران در پرداخت ویزیت سرپایی موضوع جزء (ب) معادل سی درصد (30درصد) تعرفه های مصوب در جزء (الف) است.

اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به آن دسته از اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی اطلاق می شود که به صورت تمام وقت در مراکز آموزشی و درمانی تابعه دانشگاه محل خدمت خود اشتغال داشته و حق انجام فعالیت در زمینه خدمات درمانی به صورت انتفاعی خارج از دانشگاه مربوطه را نداشته باشند.

همچنین ویزیت اعضای هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی مشغول فعالیت هستند، در جهت تقویت بخش آموزشی در کشور با ارائه گواهی توسط رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر تمام وقت بودن جغرافیایی و ضمیمه کردن حکم حقوقی تمام وقتی بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (1) این تصویب نامه توسط سازمان های بیمه گر قابل پرداخت است.

بر اساس این مصوبه، ضریب تعرفه داخلی بستری برای خدمات ویزیت، مشاوره و دیالیز 9100 ریال، ضریب تعرفه داخلی سایر خدمات 6500 ریال، ضریب تعرفه بیهوشی 50000 ریال، ضریب تعرفه جراحی 88000 ریال، ضریب تعرفه دانپزشکی 2600 ریال و ضریب تعرفه فیزیوتراپی 3500 ریال است.

در مراکز فیزیوتراپی که متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، دکترای فیزیوتراپی و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده دار مسئولیت فنی مراکز مذکور هستند، ضریب تعرفه، چهار هزار (4000) ریال برای آنان اعمال خواهد شد.

تعرفه ضریب داخلی، جراحی و بیهوشی برای ارائه خدمات بیمارستانی تنها در قسمت حق الزحمه نیروی انسانی در مورد پزشکان هیئت علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی در بیمارستان های آموزشی خدمت می کنند و نیز تعرفه خدمات متخصصان پزشکی (ضریب داخلی، جراحی، بیهوشی) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در بند (ج) این تصویب نامه تعیین می شود.

به سرجمع تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی و ژنتیک بخش دولتی برای سال 1392، بیست و شش درصد(26درصد) به تعرفه های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد.

بر این اساس، به سرجمع تعرفه های خدمات پرتو پزشکی بخش دولتی، برای سال 1392، بیست درصد (20درصد) به تعرفه های مصوب سال 1391 اضافه خواهد شد، مشروط بر اینکه رشد تعرفه های سونوگرافی هفده درصد (17درصد) رادیولوژی سی درصد (30درصد)، اسکن ایزوتوپ بیست و چهار درصد (24درصد)، رادیوتراپی بیست و چهار درصد (24درصد)، سی تی اسکن پانزده درصد (15درصد) و MRI ده درصد(10درصد) نسبت به سال گذشته باشد.

بر اساس این مصوبه، فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1392، در بخش بستری برای قسمت دولتی معادل 10 درصد و در بخش سرپایی دولتی معادل 30 درصد تعیین می شود.

فرانشیز خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در مناطقی که برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برقرار می شود، مطابق دستورالعمل های ابلاغی ستاد کشوری پزشک خانواده و نظام ارجاع است.

بر این اساس، نرخ حق بیمه درمان در سال 1392 مطابق با مفاد بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه برای صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری؛ حق بیمه درمان خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته در سال 1392 معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر تا سقف دوبرابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تعیین می شود.

بیمه شده شاغل 65/1درصد حقوق مبنای کسور و بازنشستگان و موظفین 4/1درصد حقوق، دستگاه اجرایی معادل سهمیه بیمه شده و مابقی به عنوان سهم دولت از اعتبارات مربوط مندرج در قانون بودجه تعیین می شود.

بر این اساس، حق بیمه درمان خانوارهای شاغلان و بازنشستگان و موظفان دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی دولت استفاده نمی کنند به ترتیب حق بیمه شاغلان 65/1درصد حقوق مبنای کسور، حق بیمه بازنشستگان و موظفان 4/1درصد و بقیه تا5درصدحقوق و مزایای مستمر توسط دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار است.

همچنین در صورتی که زوجین هر دو مشترک صندوق بیمه کارکنان کشوری و لشکری و یا مشترکاً دارای دفترچه بیمه درمانی از صندوق های مربوط باشند، حق بیمه درمان موضوع این تصویب نامه از حقوق سرپرست مرد کسر می شود.

بر اساس این مصوبه، همه مشمولان صندوق بیمه کارکنان دولت در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه می توانند با پرداخت 5درصد دو برابر حداقل حقوق مشمولین قانون کار، خود را صندوق مذکور بیمه درمان کنند.

حق بیمه خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند زیر پوشش نهادهای حمایتی معادل ۵درصد حداقل حقوق قانون کار تعیین می شود که 100 درصد آن توسط دولت تامین می شود.

بر اساس این مصوبه، حق بیمه افراد تبعی درجه(2)، طبق ضوابط جاری مورد عمل هر صندوق، معادل حق سرانه مصوب از حقوق بیمه شده اصلی کسر می شود.

حق بیمه افراد تبعی درجه (3) هر صندوق (پدر و مادر، خواهر و برادر، عروس و داماد و سایر موارد حسب ضوابط صندوق ها) معادل (9/2 ) مازاد برحق بیمه مصوب، از حقوق بیمه شده اصلی کسر می شود.

همچنین شمول افراد تبعی درجه یک برای فرزندان ذکور تا پایان سن بیست و دو سالگی (و در صورت ادامه تحصیل تا پایان سن بیست و پنج سالگی) و برای فرزندان اناث تا زمان ازدواج یا اشتغال است.

بر این اساس، حق بیمه افراد زیر پوشش صندوق تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی، اخذ می شود. نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی در سال 1392 برای سایر گروه ها (صندوق های بیمه ایرانیان، سایر اقشار از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، طلاب، بسیجیان، دانشجویان، وکلا، نظام پزشکی و غیره، عائله درجه (2) و (3) کارکنان وظیفه) برابر 143هزار ریال تعیین می شود که سهم بیمه شدگان و دولت در صندوق بیمه ایرانیان هر یک معادل (50 درصد ) سرانه مصوب است.

بر اساس این مصوبه، یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه توسط فرد بیمه شده و بقیه آن توسط دولت تامین می شود.

ادامه پوشش بیمه ای برای آن دسته از فرزندان دختر و پسر که از پوشش بیمه ای خارج می شوند، در صورت استمرار حق بیمه بر مبنای افراد تبعی درجه (3) براساس ضوابط جاری هر سازمان بلامانع است.

پوشش بیمه درمان اتباع بیگانه مقیم ایران بر اساس مفاده بند(د) ماده(28) قانون برنامه پنجم توسعه است.

بر این اساس، میزان سرانه پایه پزشک خانواده و دستیارش(ماما یا پرستار) موضوع ماده(38) دستورالعمل نسخه (02) برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع معادل بیست و هفت هزار ریال به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری تعیین می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

عوارض بوتاکس پیشانی

با عوارض بوتاکس پیشانی اشنا شوید

در بوتاکس یک سم ضعیف شده که توسط نوعی باکتری تولید می شود به عضله …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *