خانه » سرگرمی » جملات زیبا و خواندنی از سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

دانش پاك در دلهای ناپاك قرار نمی گیرد.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و زشتی، نادانی است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

تا زمانی كه انسان زنده است، فهم این نكته برای او دشوار است كه برای جاویدان شدن بایستی بمیرد؛ پس از آن مرگ نباشد. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

من تا آنجا كه می توان، حق شناسی می كنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، كاری از دستم برنمی آید. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

تنها یك خیر وجود دارد كه نام آن، دانش است و تنها یك شر وجود دارد كه نام آن، نادانی است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

از مرگ نترسید كه تلخی آن، از ترس از آن است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

شیرین ترین مرگ ها از آنِ كسانی است كه كارهای بزگ از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ كس نمی داند، شاید مرگی كه از او چون دشمنی سخت و زیانكار می گریزند، براستی، ره آوردی بزرگ است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

گریز از مرگ، دشوار نیست، گریز از بدی دشوار است، زیرا بدی تندتر از مرگ می رود. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

مرد كامل آن است كه دشمنان از او در امان باشند، نه آنكه دوستان از او بهراسند. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

لازمه قضاوت، شكیبایی به هنگام شنیدن، اندیشیدن به هنگام گفتن، بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

مردی نیك بخت است كه از هر كار نادرستی كه از او سر بزند، تجربه ای تازه به دست آورد. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

در لذتی كه آمیخته به فساد است، خوشحال نباشید و [ به این ] فكر كنید كه لذت نمی ماند و فساد می ماند.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

مرگ ترس ندارد، زیرا خوابی آرام است كه خیالات آشفته در آن وجود ندارد. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

فردی كه در امری بزرگ جان می سپارد، مثل كسی است كه تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار، جراحت خویشتن را احساس نمی كند. پس كسانی كه همت خود را وقف راه خیر می كنند از زحمت و آزار مرگ به دورند و شیرین ترین مرگها متعلق به كسانی است كه كارهای بزرگ از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

با عاقل مشورت كن، چون فكر او به دور از هوای نفسانی است و با نادان مشورت مكن، زیرا كه او تابع هوای نفس باشد. مشورت مكن با آن كه محاط زمان است، بلكه مشورت كن با آن كه محیط به زمان باشد.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

جامعه زمانی حكمت و سعادت می یابد كه مطالعه، كار روزانه اش باشد. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

از مرگ نترسید، زیرا تلخی آن به دلیل ترس از آن است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

یك زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

زندگی كوتاه است و فانی، اما هنر طولانی و ماندگار. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

ممكن است مقداری زهر در كوزه ای ریخت و آن كوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد، ولی چیزی را كه در ذهنتان جای دارد، خوب یا بد، بر شما فرمانروایی خواهد كرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

اندیشیدن به سرانجام هر كار باعث رستگاری است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

داروی خشم، خاموشی است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

خدمت خود را بی آنكه برای پاداش باشد به مردم عرضه كنید و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

اثر حكمت آنگاه در شخص حكیم پدیدار شود كه خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

نخستین گام برای از میان برداشتن یك ملت، پاك كردن حافظه ی آن است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

آن قدر بر مال دنیا حریص مباش كه برای از دست دادنش اندوهناك شوی.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

انتقام، دلیل سبكی عقل و پستی روح است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

ازدواج كنید؛ به هر وسیله ای كه می توانید؛ اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید؛ فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

ادب و حكمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیكان بپیوندی.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

آن انسانی عاقل تر است كه می داند عقلش كمتر است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

باید بخوری تا زنده باشی، نه آنكه زنده باشی تا بخوری. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم؛ فقط می توانم وادارشان كنم كه بیندیشند. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

دانش حقیقی این است كه همه بدانیم كه نادانیم.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

آنگونه باش كه می خواهی به نظر برسی.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

من داناترین انسان ها هستم، زیرا یك چیز می دانم كه دیگران نمی دانند، و آن این كه هیچ چیز نمی دانم.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

در دوستی درنگ كن، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

ای مردم آتن، چه مرا بی گناه شمارید و آزاد كنید و چه نكنید، من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صدبار كشته شوم.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هرجا كه بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

روح درونی خود را زیبا كنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یكی شود.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

شیرینی یك بار پیروزی به تلخی صدبار شكست می ارزد.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هركسی كه بداند كه نداند از همه داناتر است. یك چیز را خوب می دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم. هر كه بداند درست چیست، دست به نادرست نمی زند. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

فاش نكردن اسرار مردم دلیل كرامت و بلندی همت است. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

مرد عاقل كسی است كه كم گوید و زیاد شنود.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را كشف كنم و كسب دانش نمایم.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ كس حق ندارد راضی شود كه در گمراهی و نادانی بماند و نیز كسی نباید حقیقت را پنهان كند.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

من دانش و هنری ندارم، تنها هنر من این است كه مانند مادرم فن قابلگی می دانم، با این تفاوت كه مادرم زنها را در وضع حمل مدد می كرد و من، عقلها و ذهنها را مدد می كنم كه زاینده شوند؛ یعنی علمی كه در نهاد ایشان هست پیدا شود و به آن آگاه گردند.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگوتر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما ایشان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

مردم هر كدام آرزویی دارند؛ یكی مال می خواهد، یكی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

پیش تمام دشمنان به نزدیكترین دشمن خود كه زبان است توجه داشته باش.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر كه سخن گویی تا دیگران خاموشت كنند. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هیچ كس از قلب شما به شما نزدیكتر و راستگو تر نیست. بنابراین از كسانی كه قلب پاك شما آنان را به خود نمی پذیرد، دوری كنید.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

من جز یك چیز، چیز دیگری نمی دانم و آن این است كه هیچ نمی دانم.سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

جملات زیبا و خواندنی از سقراط

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یك جا جمع كنند و در میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم نخستین خویش راضی شده، لب از شكایت می بندند.سقراط

گردآوری: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع:جملات زیبا

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

جشن هالووین در تهران

جشن هالووین در تهران و چند عکس هالووین

جشن هالووین در تهران موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. این جشن …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *