خانه » سبک زندگی و خانه داری » در مسافرت نوروزی چگونه از گل هایمان مراقبت کنیم؟

در مسافرت نوروزی چگونه از گل هایمان مراقبت کنیم؟

ﮔﯿﺎھﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮔﯿﺎھﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎزل و ادارات و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ و … ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺷﺪ دارﻧﺪ. ﮔﯿﺎھﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ رواﻧﯽ آن، ﺗﺼﻔﯿﻪ ھﻮا و زﯾﻨﺖ دادن ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻖ اﺳﺘﻮاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﮫﺪاری از آﻧﮫﺎ ھﻤﺨﻮان ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن ﺑﻪ دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ، رطﻮﺑﺖ ﮐﻢ، ﻧﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ.

ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺒﺎﺗﺮ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﮐﺶ و ﻗﻮص زﻧﺪﮔﯽ ﺷهری و ﺷﻠﻮغ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎن طﺒﯿﻌﯽ و ﮔﻞ ھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺎزل ﺗﺎﺣﺪی از ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮی ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ. اﻣﺎ ﻧﮕﮫﺪاری از اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ، آن ھﻢ ﺳﻔﺮی طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺻﻮﻻ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮایطﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻗﻮام ﯾﺎ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ ھﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮔﻞ ھﺎﯾﯽ ﭘﮋﻣﺮده روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎن طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ. اﻣﺎ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮھﺎی ﯾﮑﯽ دو ھﻔﺘﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﮔﻞ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی وﯾﮋه ای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد و از ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪن آنها ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔﻠﮫ ﺑﺎﯾﺪ 5 ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﻌﻨﯽ، ﻧﻮر، رطﻮﺑﺖ ھﻮا، دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ، رطﻮﺑﺖ ﺧﺎک (آﺑﯿﺎری) و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ (ﻧﻮع ﺧﺎک و ﮐﻮد) ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ را دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ را در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﮔﻞ ھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ اش ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه دارد.

ﯾﮑﯽ از ﺑهترﯾﻦ راه ھﺎی ﻧﮕﮫﺪاری از ﮔﻞ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﺨﻮر ﺳﺮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رطﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺳﺎده ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﮐﻪ ﻣﺪل ھﺎی ﺳﺎده و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای دارﻧﺪ، ﺑﺮای آﺑﯿﺎری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎده ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ای ﮔﻞ را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻞ را ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﺮد.

ﻋﻼوه ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ھﺎی ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺎده دﯾﮕﺮی ھﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻠﺪان ھﺎ را ﮐﻒ ﺣﻤﺎم ﯾﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺪ و ﺳﻄﻠﯽ ﺣﺎوی آب را در ﮐﻨﺎر ھﺮ ﮔﻠﺪان و در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻗﺮار داد. ﭘﺎرﭼﻪ ای ﻧﺨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ آﻣﺎده ﮐﺮد و ﯾﮏ ﺳﺮ آن را از ﮐﻨﺎر ﮔﻠﺪان ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻓﺮو ﮐﺮد. ﺳﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﻞ ﭘﺮ از آب ﻗﺮار داد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎرﭼﻪ ای ھﻤﻮاره آب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آب ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﮔﻠﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. راه ﺳﺎده دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ وان ﺣﻤﺎم ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﺑﺰرگ، ﮐﻤﯽ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ آﺟﺮ در ﮐﻒ آن و در داﺧﻞ آب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﭙﺲ ﮔﻠﺪان ھﺎ ﺑﺮ روی آﺟﺮھﺎ (ﺑﺪون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در آب) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻒ ھﺮ ﯾﮏ از ﮔﻠﺪان ھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻮراخ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

روش دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺘﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ در ﮐﻒ وان ﯾﺎ ﻟﮕﻦ ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. داﺧﻞ وان ﯾﺎ ﻟﮕﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﮔﻠﺪان ھﺎ ﺑﺮ روی ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺘﻮی ﻣﺮطﻮب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧگه داری ﮔﻞ ھﺎ و آﺑﯿﺎری آنها ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻞ دارد. ﮔﻞ ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﮐﺘﻮس ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻞ ھﺎی ﺑﮫﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻟﻪ و ﺳﻨﺒﻞ ﺑﻪ آب روزاﻧﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آنها را دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ ﮐﺮد و اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ

گردآوی: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع: هفته نامه تعطیلات نو

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

تاثیرات و استفاده از 6 نوع رنگ در آشپزخانه

تاثیرات و استفاده از 6 نوع رنگ در آشپزخانه

امروزه اهل خانه بیشتر وقت خود را در آشپزخانه می‌ گذرانند و در حال حاضر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *