خانه » اس ام اس » اس ام اس فلسفی و عرفانی » جملات قصار بزرگان سری 7

جملات قصار بزرگان سری 7

جمله های زیبا، دلنوشته های دلنشین، اشعار ماندگار، پاراگراف های تاثیرگذار و بی نظیر از یک کتاب یا مقاله. همه این ها می تواند بهانه ای برای هایلایت کردن آنها در کتاب، مجله و یا ذهنتان باشد.

اگـر قـرار بـود كـه همـه مـا بـر مبنـای افكارمـان محاكمـه شويـم

همـه مـان حلـق آويـز مـی شديـم !

مـــــارگارت آتــــوود

……..

انتقـام ناشـی از ضعـف روحـی كسانـی اسـت

كـه نمـی تواننـد ناملايمـات را تحمـل كـنند .

فرانســـوا لارشـــفوکو

………

راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد

امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!!

وودی آلـــــــــــن

……….

از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر،

بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد.

ژوزه ســــاراماگو

………

احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد

کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم .

مــــیلان کــــوندرا

…….

مـا در ايـن مملکـت از وجـود 3 چيـز برخورداريــم :

وجـدان بـيدار ,

آزادی بيـان ،

و احتيـاط لازم بـرای ايـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنيم !

مـــــارک تــــواين

………

مـن تصـور مـی کنـم بهتـرین تعـریفی کـه مـی تـوان از انسـان کـرد ایـن اسـت :

انسـان عبارتسـت از مـوجودی کـه بـه همـه چیـز عـادت مـی کنـد !

داســتایوفسکـی

……..

لنگـه هـای چـوبی درب حیاطمـان گرچـه کهنـه انـد و جـیرجـیر مـی کنند

ولـی خـوش بـه حالشـان کـه لنـگه همنـد .

حــــسیـن پنـــاهی

…….

یـک پرنـده کوچـک کـه زیـر بـرگ هـا نغـمه سـرائی مـی کند

بـرای اثبـات خــدا کافـی اسـت .

ويكتــور هوگــو

…..

هـرگز بـرای پـول ازدواج نكـنيد،

چـون بـرای پـول در آوردن راههـای آسـانتری هـم وجـود دارد !

جــورج برنـارد شــاو

…….

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری ،

كـه مـی بينـى ،

بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نكـرده ای … !

گابـــریل گارســـیا مارکـــز

………

کسـی کـه مـرا بـه خاطـر خـوبی هایـم مـی خـواهد نمـی خواهـم …

کسـی را مـی خـواهم کـه بـا دانسـتن بـدی هایـم بـازهـم مـرا بخواهـد !

ارنســتو ســاباتو

……….

كسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نيـست

بزرگتـرين دشمـنی كـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـيز و اندوهـبار برايـم شـده تنهـا خـودم هسـتم .

ناپلئـــون بنـــاپارت

……..

ایـن زندگـی بیمـارستانـی اسـت کـه در آن هـر بیمـاری اسـیرِ آرزوی عـوض کـردنِ تخـت هـاست .

شـــارل بودلــــر

……….

نگاهـت رنـج عظـيمي است

وقتـی بـه يـادم مـی آورد كـه

چـه چيـزهای زيـادی را هنـوز بـه تـو نگـفته ام .

آنتــوان دوسـنت اگــزوپری

………….

گردآوری: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع: برترین ها

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

اس ام اس نیمه شعبان جدید ۹۶ و اس ام اس تولد حضرت مهدی ( ع )

اس ام اس نیمه شعبان جدید ۹۶ سری اول

اس ام اس نیمه شعبان موضوع این بخش از مجله اینترنتی پارسی وان است. نیمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.