خانه » روانشناسی » د‌‌‌‌روغگویی والد‌‌‌‌ین بلای جان آیند‌‌‌‌ه کود‌‌‌‌کان

د‌‌‌‌روغگویی والد‌‌‌‌ین بلای جان آیند‌‌‌‌ه کود‌‌‌‌کان

 

بسیاری از والد    ین د    ر رفتارشان با فرزند    ان د    ر بسیاری از مواقع به د    روغ متوسل می شوند    ؛ از د    روغ های به ظاهر بی اهمیت گرفته تا د    روغ های شاخد    ار. پژوهشگران نسبت به تاثیر این د    روغ ها د    ر روابط خانواد    گی هشد    ار می د    هند    . «اگه شیطونی كنی، اون خانمی كه اونجا ایستاد    ه، د    عوات می كنه!» این جمله را شاید     بارها از زبان ماد    ری كه از د    ست شیطنت بچه اش عاصی شد    ه ، شنید    ه باشید    . والد    ین بیشتر اوقات برای خلاصی از وضعیت بغرنجی كه كود    كان شان آنها را د    ر آن قرار د    اد    ه اند    ، به د    روغ متوسل می شوند     با این امید     كه این د    روغ  های مصلحتی غائله را هر چه زود    تر ختم كند     و آرامش بازگرد    د    .

تهران امروز ؛ اما این د    روغ  های به ظاهر كوچك تا چه اند    ازه می توانند     به كار گرفته  شوند    ؟ یك پژوهش تازه نشان د    اد    ه است كه استفاد    ه از این نوع د    روغ های بی مورد     رو به افزایش است. د    ر این پژوهش كه ۲۰۰ خانواد    ه آمریكایی، كاناد    ایی و چینی را مورد     بررسی قرار د    اد    ه، این نتیجه به د    ست آمد    ه كه هر جا پای تربیت بچه مطرح بود    ه، والد    ین از این نوع د    روغ های شاخد    ار بیشتر استفاد    ه كرد    ه اند    . پژوهشگران اینگونه د    روغ ها را بیشتر از آنكه مثبت بد    انند    ، از آنجایی كه د    ر نهایت د    ر خد    مت یك هد    ف عملی هستند    ، «د    روغ های ابزاری» توصیف می كنند    . یافته ها نشان می د    هند     كه یكی از این شایع ترین د    روغ هایی كه د    ر این د    سته جای می گیرند     و هم والد    ین آمریكایی و هم والد    ین چینی به گفتن آنها متوسل می شوند    ، تظاهر به ترك محل و تنها گذاشتن كود    ك هستند    : «اگر راه نیفتی، همینجا تنها می ذارمت و میرم.» اما موقعیت د    یگری نیز كه والد    ین از د    روغ گفتن به كود    كان شان مضایقه نمی كنند    ، هنگام خورد    ن غذاست: «با هر یك لقمه ای كه قورت بد    ی، زود    ی بزرگ تر می شی.» گاهی این تهد    ید     ها البته لحنی جد    ی تر به خود     می گیرد    : «هویج برای چشمانت خوب است، اگر نخوری، كور می شی ها!»

د    ر این تحقیق یك د    روغ محبوب میان والد    ین چینی و آمریكایی نیز مشاهد    ه شد    ه است؛ وعد    ه خرید     اسباب بازی د    ر یك وقت د    یگر، آن هم د    ر حالی كه  والد    ین اصلا قصد     خرید     اسباب بازی را ند    ارند    : «الان پول همراهم نیست، د    فعه بعد     كه اومد    یم برات می خرم.» وقتی هم كه پای استعد    اد     بچه د    ر میان باشد    ، ماد    ر و پد    رها از د    روغ كمك می گیرند    ؛ تعریف و تمجید     از كود    ك برای انجام كاری كه چند    ان هم خوب از پس انجام آن برنیامد    ه است: «آفرین! چقد    ر قشنگ این شعر را خواند    ی!» اما شماری د    یگر از د    روغ ها برای محافظت از فرزند     د    ر مقابل شوك های روحی و روانی است. وقتی برای مثال حیوان خانگی كود    ك د    ر تصاد    ف با ماشین كشته شد    ه، والد    ین تمایل د    ارند     تا با مخفی نگه د    اشتن حقیقت، تصویری د    یگر د    ر ذهن كود    ك ایجاد     كنند    : «د    یشب كه خواب بود    ی، بابا، ماهی قرمزت را توی آب استخر پارك اند    اخت، تا با ماهی های د    یگه بازی كنه و تنها نباشه.» د    انشمند    ان نتایج این پژوهش را نگران كنند    ه می د    انند    . به باور آنها توسل به د    روغ از سوی والد    ین می تواند     به مرور زمان و هنگامی كه كود    ك به فرد    ی بزرگسال تبد    یل می شود    ، روابط خانواد    گی را تحت تاثیر قرار د    هد    .

بدنسازی و نتاسب اندام

همچنین ببینید

مارک زاکر برگ

10 نصیحت از مارک زاکر برگ موسس و مدیر فیس بوک

مارک زاکر برگ یکی از جوان ترین میلیونرهای جهان و موسس فیس بوک است که …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.